Výkon technika požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany vykonáva v objektoch, prevádzkach a pracoviskách preventívne protipožiarne prehliadky zamerané na dodržiavanie legislatívy OPP a vnútorných smerníc a pokynov. Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola organizačného zabezpečenia OPP na pracoviskách, porovnanie skutočného stavu s dokumentáciou OPP, zariadení na požiarny zásah, výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi, funkčnosti požiarnotechnických zariadení .

  • Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú každých 12 mesiacov v obytných domoch, v objektoch a v priestoroch s občasnými pracovnými miestami
  • každých  6 mesiacov v objektoch a priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť
  • každé 3 mesiace v ostatných objektoch alebo priestoroch právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčil kratšiu lehotu