Tvorba dokumentácie OPP

Vypracovanie predpísanej dokumentácie – požiarny štatút, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha, analýza nebezpečenstva vzniku požiaru, údaje o požiaroch, dokumentácia o školeniach a odborných prípravách, požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby.

Ostatná dokumentácia – opatrenia pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru /zváranie, lepenie krytín/, opatrenia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru , opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, opatrenia v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi, opatrenia v mimopracovnom čase, opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.