Zastupovanie objednávateľa /klienta, zákazníka/

V prípade zahájenia kontroly príslušným Inšpektorátom práce vo vzťahu k BOZP sme objednávateľovi k dispozícii a zúčastňujeme sa celého výkonu kontroly.