Výkon technika BOZP – prevencia, prehliadky, kontroly

Technik BOZP pravidelne vykonáva v objektoch, prevádzkach a pracoviskách preventívne kontroly zamerané na dodržiavanie legislatívy BOZP a vnútorných smerníc a pokynov. Cieľom preventívnych kontrol je zisťovať nedostatky a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a spolupracovať na ich odstraňovaní.