Tvorba dokumentácie BOZP

Vypracovanie predpísanej dokumentácie BOZP – smernice, pokyny, pravidlá na zaistenie BOZP na pracoviskách, koncepcia politiky BOZP, zásady bezpečnej práce, analýza rizík, zoznam prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov /OOPP/, prevádzkové poriadky, evidencie, dokumentácia o vykonaných školeniach BOZP.