Koordinácia stavieb z hľadiska BOZP

Vypracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, záznamov a evidencie k stavbe, školenia BOZP na stavenisku pre vlastných zamestnancov aj pre zamestnancov dodávateľských spoločností , kontrola dodržiavania bezpečnostných opatrení na stavbe, spolupráca pri riešení pracovných úrazov na stavbe.