Aktualizácia dokumentácie

Vypracovanú dokumentáciu technik BOZP priebežne dopĺňa o nové dokumenty, staršie aktualizuje v súvislosti so zmenami v legislatíve alebo zmenami v spoločnosti, organizácii – objednávateľ /zákazník, klient/ tak nemusí sledovať vývoj a zmeny v legislatíve technik BOZP dokumentáciu aktualizuje automaticky.