Čo robiť, ak sa stane pracovný úraz?

  • dopraviť zraneného do zdravotníckeho zariadenia alebo privolať Rýchlu lekársku pomoc
  • spísať záznam o úraze /evidencia, registrácia/
  • v prípade ťažkej ujmy, smrti, hromadného pracovného úrazu nahlásiť na príslušný Inšpektorát práce
  • ak je podozrenie, že v súvislosti so vznikom pracovného úrazu bol spáchaný trestný čin – nahlásiť Polícii SR / miesto úrazu zabezpečiť pred vstupom osôb alebo vytvoriť fotodokumentáciu/
  • informovať technika BOZP a nadriadeného /nadriadený informuje vedenie spoločnosti/