Rady

Štatistiky uvádzajú, že najťažšie úrazy sa stávajú v stavebníctve a doprave. Najviac úrazov sa stáva v administratíve.

Periodické raz za 24 mesiacov /BOZP + OPP/
Protipožiarne hliadky a osoby zabezpečujúce mimopracovný čas raz za 12 mesiacov /OPP/
Novoprijatí, preradení, po PN, po materskej, organizačné zmeny, prevádzkové zmeny – ihneď pri nástupe, pri zmenách /BOZP a OPP/

Akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť spôsobené zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s tým, pričom za pracovný úraz sa nepovažuje úraz, ktorý sa stal zamestnancovi na ceste do práce a z práce.

  • dopraviť zraneného do zdravotníckeho zariadenia alebo privolať Rýchlu lekársku pomoc
  • spísať záznam o úraze /evidencia, registrácia/
  • v prípade ťažkej ujmy, smrti, hromadného pracovného úrazu nahlásiť na príslušný Inšpektorát práce
  • ak je podozrenie, že v súvislosti so vznikom pracovného úrazu bol spáchaný trestný čin – nahlásiť Polícii SR / miesto úrazu zabezpečiť pred vstupom osôb alebo vytvoriť fotodokumentáciu/
  • informovať technika BOZP a nadriadeného /nadriadený informuje vedenie spoločnosti/

Každý je povinný pokúsiť sa požiar uhasiť, ak to nie je možné, požiar treba nahlásiť na Ohlasovňu požiarov alebo priamo Hasičskému a záchrannému zboru. V prípade ohrozenia osôb požiarom vyhlásiť evakuáciu.
Postup určujú Požiarne poplachové smernice a Evakuačný plán.

Štatistiky uvádzajú, že najviac požiarov vzniká v domácnostiach. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru je skrat v elektroinštalácii, neodpojené spotrebiče od elektrickej energie, vykurovacie telesá a zariadenia na odvod splodín a spalín /komíny/ v havarijnom stave , neudržiavané bez odbornej údržby a nedopalky cigariet.