ALTER EGO - BPPO, s.r.o.

Kompletné riešenie povinností ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  • školenia BOZP a OPP
  • prehliadky a prevencia
  • tvorba a aktualizácia dokumentácie podľa platnej legislatívy
  • pomoc pri riešení pracovných úrazov
  • cvičné požiarne poplachy
  • koordinácia bezpečnosti
  • pracovná zdravotná služba

Osvedčenie bezpečnostného technika a požiarneho technika