Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie...
viac

Ochrana pred požiarmi

OPP upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť...
viac

ALTER EGO - BPPO, s.r.o.

Kompletné riešenie povinností ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  • školenia BOZP a OPP
  • prehliadky a prevencia
  • tvorba a aktualizácia dokumentácie podľa platnej legislatívy
  • pomoc pri riešení pracovných úrazov
  • cvičné požiarne poplachy
  • koordinácia bezpečnosti
  • pracovná zdravotná služba

Osvedčenie bezpečnostného technika a požiarneho technika

Deti v bezpečí

Cieľom nášho programu je priblížiť riziko úrazu a riziko požiaru tým menším deťom v rôznych predškolských zariadeniach.

Kontakt

Ľubica Kuševová ALTER EGO - BPPO, s.r.o.
Jablonec 98, 900 86 Jablonec
e-mail: alterego@alterego-bppo.sk
mobil: 0911 419 097

Čo je to pracovný úraz?
Pracovný úraz?
Akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť spôsobené zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením...
viac
Čo robiť, ak sa stane pracovný úraz?
Ak nastane pracovný úraz
dopraviť zraneného do zdravotníckeho zariadenia alebo privolať Rýchlu lekársku pomoc spísať  záznam o úraze /evidencia,...
viac
Čo robiť, ak nastane požiar?
Čo robiť pri požiari?
Každý je povinný pokúsiť sa požiar uhasiť, ak to nie je možné, požiar treba nahlásiť na Ohlasovňu požiarov alebo priamo Hasičskému...
viac
Dôležite telefónne čísla

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150
Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia